Kiểm tra bảo hành - Song Nguyên

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

"Thế giới được vận hành trên những nguyên tắc mà nếu tuân thủ nó, thì dù bạn là ai, bạn cũng có chỗ đứng"

Giáo sư Phan Văn Trường